Malborska Załoga Rowerowa "RAMA"
Malborska Załoga Rowerowa "RAMA"

Witaj!

Dziękujemy za odwiedziny.

Nazywamy się Malborska Załoga Rowerowa Rama od 2009 roku działająca przy Stowarzyszeniu Koło Przewodników Malborskich.

Zanim przyjmiemy Gości na VII Malborskim rajdzie rowerowym, 21.05. płyniemy do Szwecji promem na cykliczną imprezę „Rowerowy Potop”.

Do zobaczenia za tydzień w Malborku :)

VII Malborski Rajd Rowerowy

27,28.05.2017

Oto wstępne ustalenia naszego rajdu:

 

VII Malborski Rajd Rowerowy  – Regulamin

Organizator rajdu: Malborska Załoga Rowerowa „RAMA”
Komandor rajdu: Zbigniew Bocian tel. 606883028
V-ce Komandor rajdu: Edward Waszkiewicz tel. 601724797
Termin rajdu: 27-28.05.2017
Program rajdu:
SOBOTA – 27.05.2017r
Spotkanie uczestników rajdu: godz. 9.45 nowe kasy zamku w Malborku (trasa ok. 56 km)
Malbork –Szymankowo – Lichnowy – Palczewo – Dworek – Drewnica – Izbiska - Jantar
Wieczorem - ognisko, spotkanie integracyjne i gry i zabawy
NIEDZIELA – 28.05. 2017r.
Start o godz.10.00 (trasa ok. 52 km)
Jantar – Rybina – Lubstowo – Lasowice Wielkie – Kościeleczki - Malbork
Zakończenie rajdu ok. 15:30

Zgłoszenia przyjmujemy do 19.05.2017 roku na adres:
bocianmalbork@wp.pl, lub edward.waszkiewicz@neostrada.pl,
Karta zgłoszenia na końcu regulaminu.
Wpisowe 45zł na konto Bank BPH
6110 6000 7600 0031 3001 4622 17
z dopiskiem Vll Rajd Malborski.
Rajd ma charakter otwarty.
Liczba uczestników jest ograniczona (ilość miejsc noclegowych)
O przyjęciu uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszenia .

Cel rajdu:
1. promocja turystyki rowerowej jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
2. poznanie historii Powiatu Maborskiego
3. popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych Żuław
4.propagowanie bezpiecznego i kulturalnego zachowania rowerzysty jako uczestnika ruchu drogowego;
5.integrowanie społeczność wokół turystyki rowerowej.

Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej: http://www.rama-malbork.pl oraz facebook rama-malbork
1. Uczestnicy rajdu muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach,
2. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
3. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
4. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zasady zachowania uczestników rajdu
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.
3. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
4. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
5. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
6. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
10. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
11. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
12. Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Na trasie zabrania się!!!!:
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
3. Niszczenia przyrody.
5. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Świadczenia:
1. Pamiątkowy znaczek.
2. Opieka przewodnicka.
3. Poczęstunki - na trasie
4. Posiłek po zakończeniu pierwszego dnia rajdu, kiełbasa na ognisko
5. Nocleg w agroturystyce (uczestnicy zabierają ze sobą śpiwory)

Postanowienia końcowe:
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
2. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
3. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
5. Rajd odbędzie się niezależnie od pogody.

Karta zgłoszenia uczestnictwa
VlI Malborski Rajd Rowerowy
27-28.05. 2017 rok.
Imię i nazwisko: ..................................................................................
Adres zamieszkania: ..........................................................................
Wiek: .........................................................
Tel. Kontaktowy:…………………………….
Email .........................................................
Podpisanie karty uczestnictwa jest jednocześnie zobowiązaniem do respektowania regulaminu tego rajdu, z którym się zapoznałem/am.

.........................................................
(data i czytelny podpis )